תקנון האתר

תקנון ותנאי שימוש באתר GANT

תאריך 1/6/2018

  1. ברוכים הבאים לאתר GANT (להלן "האתר") בכתובת www.il.gant.com ובכתובת www.gant.com ובכתובת gant.getraffic.dev .
  2. הבעלים והחברה המפעילה  של האתר  הינה ג'י.יו.אס מרקטינג בע"מ ח.פ. 513935858, שמשרדה הרשום ברח' משה סנה 21 תל אביב (להלן "GUS").
  3. "פעולה באתר" הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או פריטים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").
  4. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.
  5. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין GUS, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר בעצם פעילותו באתר כי הנו מודע להוראות תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה וכללי השתתפות הקבועים בתקנון זה.
  6. לצורך תקנון זה, "המשתמש" משמעו - כל אדם, לרבות חברה, הרשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכול בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

· 6.1   המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; ולגבי קטין – ניתנה הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו החוקי לשימוש באתר.וכן, .

· 6.2   המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.וכן,

· 6.3   המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון

תנאים כלליים

1. מובהר כי GUS רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

2. GUS שומרת לעצמה את הזכות באתר ו/או למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל או למנוע ו/או לרשום השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת  או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י GUS ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי והתקנון המעודכן יהווה התקנון המחייב.

4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני כל המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון. 

שירותים המוצעים באתר

אתר GANT מציע מגוון תכנים ו/או פעולות ולרבות המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים. רכישת מוצרים. שיתוף ושליחת תכנים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות, אינטרנטיות, סלולריות ואחרות. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).ומתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק  GANT של GUS ,מובהר כי  GUS רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב כולו או חלקו. או את תיוג פריט או שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות.

מובהר כי GUS אינה מתחייבת כי כל התכנים יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ו GUS תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או הפריטים הניתנים ושיופיעו באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לעדכן על כך מראש בהודעה כלשהי. מובהר, כי GUS רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף GANT בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של   GUS ו/או GANT ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן ל GUS את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי GUS תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של GUS תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי ל GUS מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של   GUS ו/או GANT ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של GUS ו/או GANT בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה והמותג כאמור.

על כל משתמש חל איסור על פרסום משוב ו/או תגובה ו/או תמונה ו/או פוסט שיש בהם כדי לפגוע ברגשות הציבור ו/או בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר  /או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. בכל מקרה של הפרת תקנון זה ו/או פרסום תגובה של המשתמש המהווה הפרה של הוראות תקנון זה GUS תהיה רשאית להעביר את פרטיו של המשתמש לרשות האחראית על כך.

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירה ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר,. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט"). לתשומת הלב, GUS רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט ו/או מבצעים מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש, אך לא כוללים עלות משלוח. מובהר כי לעיתים יתקיימו מבצעים בלעדיים לאתר, GUS רשאית  לתת מבצעים ו/או הנחות ו/או קופונים ברשת החנויות בשונה מהניתן באתר. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל GUS להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות הגשת תלונה וכן תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ל GUS עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך  במעמד ביצוע ההזמנה תבצע GUS בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ביצוע החיוב ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: "הפריטים".

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך העסקה ולאחר ש GUS תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין GUS . במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה ואישור ביצוע החיוב. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה GUS רשאית להודיע למשתמש על ביטול הפריט החסר מההזמנה ולספק למשתמש את יתרת ההזמנה ללא הפריט החסר.  הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת GUS. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד GUS ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. GUS שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

ההזמנה תירשם במחשבי GUS וניתן יהיה לברר פרטים אודות הטיפול בה באמצעות שירות הלקוחות בטלפון 03-5412323 בשעות הפעילות. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 3 ימי עסקים מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של GUS אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את GUS. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של GUS הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו בארץ ו/או ליעד אחר בארץ לפי בחירתו או לחילופין, לבחור באספקת הפריטים אל חנות מרשת חנויות GANT למעט חנויות האאוטלט על פי בחירתו.

אספקה לכתובת המשתמש

GUS תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך 5 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר, במידה וההזמנה נעשתה עד השעה 14:00. הזמנות אשר יתקבלו לאחר השעה 14:00 יטופלו בעדיפות ראשונה בבוקר למחרת. GUS איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. GUS אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש או לכל כתובת אחרת שאינה אחת מרשת חנויות GANT כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: "דמי משלוח"]. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר

 

אספקה לאחת מחנויותGANT  ברחבי הארץ

אספקת הפריטים לחנות תבוצע בתוך מספר ימים ממועד אישור ביצוע ההזמנה באתר (עד 5 ימי עסקים). הפריטים יסופקו לחנות GANT שתיבחר על ידי המשתמש, על פי העדפתו, וכפי שיסומן על ידי המשתמש באתר [רשימת החנויות מופיעה באתר]. מובהר כי לא תתבצע אספקה לחנויות  עודפים GANT (GANT OUTLET). עם הגעת הפריטים המוזמנים לחנות GANT שנבחרה על ידי המשתמש, תשלח הודעת טקסט ללקוח. המשתמש יאסוף את הפריטים מן החנות במהלך שעות פעילות החנות. GUS תשמור את הפריטים בחנות האמורה למשך 14 ימים. במקרה שהמשתמש לא יופיע לאיסוף הפריטים מן החנות בתוך 14 ימים, כי אז תהיה GUS רשאית לבטל את העסקה  בקיזוז דמי ביטול 5% ועד 100 ש"ח. בנסיבות כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד GUS בקשר עם ביטול העסקה. במקרה של אספקת הפריטים לחנות GANT ואיסופם על ידי המשתמש מן החנות לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כלשהם.

זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים ב GUS. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי GUS לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים באחד או יותר מהמקרים הבאים:

עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת GUS. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית GUS תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. מובהר כי GUS איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, GUS תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה. מובהר כי אספקת הפריטים (בחנות GANT או בבית המשתמש או בכל כתובת אחרת בארץ) יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה" כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של GUS. במסירת החבילה ללקוח יש לאשר את קבלת החבילה בחתימה בסניף. ו/או לחברת השליחויות מוסכם כי GUS ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכול כמפורט להלן: ביטול העסקה כאשר הפריט עדיין לא נשלח ליעדו תיעשה באמצעות בדיקה האם הפריט נשלח ליעדו והודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 03-5412323.בשעות העבודה המקובלות. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו). ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתקופת סוף עונה בתוך 5 ימים ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לאחת מחנויות GANT לפי בחירתו (ולמעט בחנויות " GANTעודפים") ובתנאי שהפריט תקין, לא נעשה בו כל שימוש ומחוברת אליו התווית המקורית ואזיקון הבטיחות במצב תקין. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו). ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום, ובסוף עונה בתוך 5 ימים, מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות GANT (ולמעט בחנויות " GANT עודפים") ובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר ומחוברת אליו התווית המקורית ואזיקון הבטיחות. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של GUS בדוא"ל: . service@gant.co.il או בטלפון 03-5412323 בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות GANT בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע כנגד החזרת  פריטים תקינים  לאחת מחנויות GANT וזאת ע"י המחאה או זיכוי חשבון המשתמש תוך 7 ימי עבודה.  או לחילופין, החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות GANT, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת GANT, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או 5 ימים בסוף עונה על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

מובהר ומודגש כי הלבשה תחתונה ו/או בשמים אינה ניתנים להחזרה מכל סיבה שהיא גם באריזתם המקורית.

אחריות, אבטחה ופרטיות

GUS ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע באתר. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של GANT(הרשום על שם חברת GUS) . אתר GANT הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת GUS באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) משמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר GANT. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות GUS מאחר ו GUS נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של GUS להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי GUS ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי GUS. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, GUS לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. GUS מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, ל GUS תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב GUSו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי GUS לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי GUS צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, GUS תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

האחריות למוצרים שנרכשו באתר הינה  לשלושה חודשים ואינה כוללת שפשופים, חורים ,קרעים , נזקי כביסה ו/או כתמים חיצוניים ו/או כל נזק הקשור  לשימוש שלא ע"פ ההוראות

ביטול עסקת הרכישה על ידי GUS

GUS שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר. וכן היא שומרת לעצמה את הזכות  לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.

אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי או פרטי אמצעי התשלום ופרטיו המלאים של המשתמש.

בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או במקרה בו המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; ו/או המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב GUS ו/או ב GANT במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;

אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.

המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 14 ימי עסקים. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", אין באפשרות GUS לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

בכל אחת מהנסיבות כאמור רשאית GUS לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור GUS לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של GANT במייל: service@gant.co.il או בטלפון: 03-5412323.  בשעות הפעילות של שירות הלקוחות כפי שיפורסמו מעת לעת.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר GANT, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של GANT או של GUS בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר GANT, בסיסי הנתונים בו (לרבות המוצרים, רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר GANT, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם GANT בלא קבלת הסכמת GANT מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר GANT לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת GANT מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של GANT מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו GANT, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם ג'י.יו.אס מרקטינג  בע"מ, שם המותג GANT, סימני המסחר של GANT (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב' - הם כולם רכושה של GANT בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של ל GANT ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם GANT נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

 

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו ו/או על כל פעולה ו/או עשיית שימוש כלשהוא באתר, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

מועדון לקוחות GANT – G-STAR FRIENDS

בנוסף ומבלי לגרוע מהרשום בתקנון מועדון הלקוחות GANT G STAR הרי ש -

הזדהות כחבר מועדון באתר

חברי מועדון הלקוחות של GANT G-STAR FRIENDS (להלן "המועדון") יכולים להזדהות באתר כחברים באמצעות הקשת ת.ז לזיהוי בשדה הרלוונטי באתר.

הצטרפות וחברות במועדון
ההצטרפות למועדון הלקוחות של GANT G-STAR FRIENDS   (להלן "המועדון") יתאפשר באמצעות האתר, בכפוף לתקנון המועדון.

צבירת נקודות מועדון והטבות נוספות לחברי המועדון
חבר מועדון יזוכה בנקודות צבירה (להלן "נקודות" המועדון), בגין רכישותיו באתר האינטרנט   בהתאם לתקנון המועדון. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להוציא מוצרים מצבירת "נקודות". אין אפשרות לממש "נקודות" באתר.
בביטול עסקה של חבר מועדון כולה או חלקה יקוזזו ה"נקודות" בגין הפריט שהוחזר מיתרת לקוחות חבר המועדון.

במידה ונקודות המועדון  בגין עסקת רכישה מומשו ע"י הלקוח חבר המועדון טרם ביצוע הביטול,  הזיכוי הכספי יתבצע בקיזוז ערך הנקודות  שמומשו ע"י הלקוח.

צבירת "הנקודות" מותנית בהזדהות כחבר מועדון באתר באמצעות הקלדת פרטי ת.ז המציג אותו כבעל חברות במועדון ו/או מספר חבר מועדון
אין הרשת מתחייבת לתת את אותן ההטבות לכלל חברי המועדון.

כללי
תקנון זה יחול על כל משתמשי אתר החברה GUS  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

האתר שומר שבתות ומועדי ישראל ואינו פעיל בימים אלה.

מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו כנכון גם בלשון נקבה.

 

 

Code Profiler (Memory usage: real - 6291456, emalloc - 14499480)
Timer Id Time Avg Cnt Emalloc RealMem
cache_frontend_create 0.003615 0.001807 2 373,280 0
cache_load 0.007940 0.002647 3 1,581,240 0
magento 0.123189 0.123189 1 8,776,928 4,194,304
·  cache_frontend_create 0.000575 0.000288 2 22,976 0
·  cache_load 0.018648 0.002072 9 1,688,976 2,097,152
·  store.resolve 0.014823 0.014823 1 864,464 0
·  session_start 0.001843 0.001843 1 36,552 0
·  EVENT:customer_session_init 0.001435 0.001435 1 409,816 0
·  ·  cache_load 0.000687 0.000343 2 69,200 0
·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::_initEntityTypes 0.000383 0.000383 1 31,256 0
·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000291 0.000291 1 18,520 0
·  EVENT:controller_front_send_response_before 0.000588 0.000588 1 16,584 0