תקנון המועדון

תקנון מועדון לקוחותFREINDS  GANT & G-STAR
תאריך 01/06/18
 

מועדון הלקוחות  GANT & G-STAR FREINDS(להלן "המועדון") מנוהל ע"י חברת ג'י.יו.אס מרקטינג בע"מ (להלן GUS  ו/או החברה)
 
תקנון זה נועד להסדיר את הכללים לפיהם מתנהל מועדון הלקוחות של חברת GUS  הכולל את המותגים GANT ו- G-STAR וכן כל מותג אחר שיצורף בעתיד על ידי החברה למועדון זה, וכן תקנון זה נועד להסדיר את תנאי הצטרפות ואיחוד לקוחות מועדוני החברה הקיימים במועדונים  "GANT" ו- "G-STAR"  למועדוןFREINDS  GANT & G-STAR.
לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו בעצם ההצטרפות , את כללי תקנון זה על כל תנאיו , הטבותיו ,וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. 
 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תקנון המועדון ובכלל זה תנאיו ומסלוליו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
הגדרות:
1.     "החברה" - חברת ג'י.יו.אס מרקטינג בע"מ.

2.     "מותגי החברה:" - "GANT"', "G-STAR" וכל מותג אחר להתווסף בעתיד בהתאם להחלטת החברה למועדון זה.
3.     "חבר מועדון"  - מי שהצטרף לחברות במועדון וחברותו לא הסתיימה בהתאם לתקנון.

4.     "מועדונים ישנים" – המועדונים הקיימים בחברה טרם הקמת המועדון – "מועדון GANT" ו-מועדון G-STAR"
5.     "לקוחות חדשים"  - לקוחות חדשים המצטרפים למועדון ואשר לא היו במועד הצטרפותם (או קודם להצטרפותם) חברים במועדונים הישנים של החברה.

6.     "הטבה" – כפי שתינתן לחברי המועדון מעת לעת ע"י החברה ועל פי שיקול דעתה.
7.     "כרטיס מתנה" – כרטיס הנטען בחנויות החברה במלוא הסכום ששולם בעבורו במזומן ו/או בכרטיס אשראי וניתן למימוש בסכום הטעון בו לרכישת מוצרי החברה בחנויות החברה ואשר התמורה בגינו שולמה במלואה במועד רכישתו.

8.     "רכישה מזכה"  - רכישה בחנויות ו/או באתר האינטרנט של החברה של מוצרים שרכישתם תיחשב "רכישה מזכה" ואשר ייקבעו ע"י החברה מעת לעת ובהתאם להחלטתה הבלעדית. כולל רכישה שבוצעה במועדונים הישנים. באמצעי התשלום הבאים: רכישה במזומן ו/או בכרטיס אשראי ו/או בהמחאה בנקאית ו/או בכרטיס מתנה של החברה ו/או כל אמצעי תשלום אחר שיאושר מראש ע"י החברה. יובהר כי רכישות אלו לא יחשבו "רכישה מזכה" - מימוש הטבת יום הולדת ו/או מימוש כל שובר הטבה, טעינת כרטיסי מתנה ו/או רכישת אמצעי תשלום אחרים, רכישת כרטיס המועדון, רכישה בנקודות כרטיס מועדון, רכישה בשוברי הנחה.
הצטרפות כחבר מועדון:
החברות במועדון הינה ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן או עד להודעתו בכתב של החבר לחברה אודות רצונו לצאת מהמועדון ו/או לאחר שהחבר הפר את תקנון המועדון. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנת בחברות במועדון ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.
חבר מועדון יהא כל אדם בגיר המחזיק תעודת זהות אשר ביקש להצטרף למועדון, מילא טופס הצטרפות למועדון, שילם דמי חבר בגין החברות במועדון ואשר עמד במכלול תנאי המועדון שבתקנון זה. מובהר כי כל אדם רשאי להצטרף ולהירשם פעם אחת למועדון. חבר באחד או שניים מהמועדונים הישנים לא יידרש לשלם דמי חבר במועד הצטרפותו למועדון.  הצטרפות כלל חברי המועדונים הישנים תהא ביום הקמת המועדון יחד עם הפסקת חברותם במועדונים הישנים וממועד זה יחול עליהם ועל ההטבות שצברו תקנון זה. באם בחר חבר המועדון הישן שלא להצטרף למועדון עליו להודיע על כך בכתב לחברה. הודיע החבר כאמור על רצונו שלא להצטרף למועדון, אזי תיפסק חברותו בכלל מועדוני החברה והוא יהא זכאי להשתמש בנקודות שנצברו לו כפי שאלה מופיעים ברישומי החברה בפרק זמן של עד לתום 3 חודשים מהודעתו.
מבקשים להתקבל לחברות במועדון אשר גילם מתחת ל-18 שנים נדרשים ליידע את הוריהם ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה ולהמציא לחברה את אישורם בכתב מהוריהם ו/או מאפוטרופסם לביצוע כל פעילות מכל סוג במסגרת המועדון.
 
החברה זכאית להפסיק בכל עת את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתיקבע על ידה. הופסקה פעילות המועדון ביוזמת החברה, אזי החברים יהיו רשאים לממש את הטבת הנקודות שצברו החברים למשך תקופה של 3 חודשים ממועד הפסקת פעילות המועדון וללא כל הטבות נוספות ו/או צבירת נקודות נוספות. לאחר תום תקופה זו יבוטלו הנקודות שנצברו ללא כל פיצוי שהוא.
 
החברה זכאית לסרב לאשר רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 
חבר המעוניין לבטל חברותו במועדון יגיע לשם כך לאחת החנויות ברשת ויודיע באותה חנות ו/או יודיע בכתב על כך למשרדי החברה, דמי החבר במועדון לא יושבו אלא אם הביטול בוצע עד שבועיים מיום ההצטרפות ולא נעשה כל שימוש בכרטיס ובהטבות המועדון שאז יוחזרו דמי החבר ששולמו.
 
תשלום דמי חבר בגין חברות במועדון הינו חד פעמי בתשלום במזומן או בכרטיס אשראי או המחאה בנקאית או בכרטיס מתנה בלבד. מבצעי החברה וההנחות הנהוגות בה אינם חלים על תשלום דמי חבר עבור חברות במועדון.
 
החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את תוקף כרטיס החבר וגובה דמי חבר בקשר עם ההצטרפות למועדון ו/או לבטלם וכן לגבות דמי חידוש, לשנותם או לבטלם והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית.
 
ההצטרפות כחבר במועדון מותנית, בין היתר, גם בהצגת תעודת זהות (או דרכון תקף לתושבי חוץ) ובמילוי טופס בקשת הצטרפות למועדון הכולל, בין היתר, את הפרטים המפורטים להלן: שם פרטי ושם משפחה, מין, תאריך לידה, מספר תעודת זהות (או מספר דרכון לתושבי חוץ), מספר טלפון נייד, מספר טלפון נוסף, דואר אלקטרוני תקף, כתובת מלאה, חתימה, תאריך, והסכמה לקבלת דיוור על ידי החברה. פרטי חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת החברה. בהצטרפות למועדון מסכים החבר להיכלל במאגר המידע הרשום של החברה.
 
האחריות על מילוי פרטי ההצטרפות ונכונותם הינה על החבר בלבד המתחייב למסור רק פרטים נכונים ומדויקים. לא תשמע כל טענה כלפי החברה או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות בשל פרטים שגויים. מסירת פרט או יותר שגוי תהווה עילה שלא לקבל את הלקוח כחבר מועדון.
 
מובהר כי חתימת החברים על גבי טופס הבקשה להצטרפות, במסגרתו ניתנת הסכמה לקבלת דיוור, מהווה הסכמה לאפשר לחברה ו/או למי מטעמה וכן לכל מותג או חברת בת שישתייכו לחברה בעתיד לעשות שימוש בנתונים לצרכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות אחרות. כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר מועדון ייחשב לקניינה של החברה והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981.
 
כל חבר רשאי לדרוש מהחברה בהודעה בכתב שתימסר במשרדי החברה, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה וכמו כן רשאי לדרוש בכתב מהחברה להסיר עצמו מרשימות הדיוור של המועדון.
 
כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר ו/או עבור אחרים, כך גם ההטבות והנקודות הצבורות. רק חבר מועדון, בעצמו, רשאי לעשות שימוש בכרטיס החבר ובהטבות המוקנות מכוחו.
 
חישוב ההטבה הינו בעבור כל כרטיס בנפרד ולא ניתן לאחד קניות ו/או נקודות זכות הנחה (כמוגדר להלן) שבוצעו או נצברו בכרטיסי לקוחות שונים.
 
החברה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות שלילת זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה שימוש שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק. בוטלה חברותו של חבר מועדון, ישיב חבר המועדון ללא דיחוי את כרטיס החבר לידי החברה ויבוטלו הנקודות הצבורות לטובתו, אם וככל שנצברו כאלה ללא כל פיצוי.
 
החברות במועדון מקנה הטבות בחנויות החברה בהם נמכרים מוצרים של החברה. רשימת החנויות בהם ניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיס החבר ומימוש ההטבות תיערך ע"י החברה ותעודכן מעת לעת ע"י החברה ע"י הוספת ו/או גריעת חנויות ע"פ החלטת החברה מעת לעת. רשימת החנויות המעודכנת תהיה פתוחה לעיון חברי המועדון במשרדי החברה  ושירות הלקוחות.
השימוש בכרטיס מותנה בהצגת כרטיס המועדון ותעודת זהות של החבר ובאישור מנהל החנות.
 
כרטיס החבר אינו "כרטיס חיוב" כמשמעו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו – 1986.
 
צבירה ומימוש "נקודות", תוקף הנקודות והטבות נוספות לחבר המועדון
לאחר ההצטרפות למועדון יהיה חבר המועדון זכאי בעבור כל רכישה מזכה באחת מחנויות החברה ו/או באתר האינטרנט שלה לנקודות זכות הנחה כאחוז מסכום הרכישה המזכה בפועל. כל נקודה הינה שוות ערך ל- 1 ₪ בעת מימושה. הנקודות אותן צובר חבר המועדון אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן או לכל אמצעי תשלום אחר.
 
צבירת הנקודות  בחנויות הרשת תהא 15% מסכום הרכישה של פריט מותג GANT  ו- 10% מסכום הרכישה של פריט מותג G-STAR  ומלבד בחנויות האאוטלט בהן 10% צבירה מסכום רכישת המותגים GANT או  G-STAR. בתקופת מבצעים ייתכן ותהיה צבירה מופחתת והכל לפי החלטת החברה מעת לעת כפי שיפורסמו על ידה.
 
מימוש הנקודות שנצברו הינו בתנאי כי נצברו מספר נקודות השווה או העולה על מחיר הפריט בערכו המלא בחנות בלבד, יובהר כי באתר GANT לא ניתן לממש נקודות. למען הסר ספק - לא ניתן להוסיף תשלום מזומן או אמצעי תשלום אחר על מספר הנקודות הצבורות כדי להשלים את מחיר הפריט. למען הסר ספק, רכישת מוצר בנקודות הינו במחירו המלא וללא הנחה, לא ניתן לממש נקודות בעבור מחיר לאחר הנחה אלא אך ורק על מחיר הפריט המלא.
 
בגין רכישת מוצרים באמצעות מימוש נקודות לא תתאפשר צבירת נקודות.
 
החברה תהא רשאית לערוך מבצעים והטבות ייחודיים במסגרת המועדון אשר יהיו תקפים למשך תקופה מוגבלת ובאיזה מהמותגים הנמכרים על ידה ובאילו מהחנויות ו/או אתרי האינטרנט המופעלים על ידה.
 

.החברה רשאית לקבוע מעת לעת אילו מהמוצרים ניתן לרכוש במימוש בנקודות ואילו מוצרים אינם ניתנים לרכישה באמצעות מימוש הנקודות.

לא ניתן לממש נקודות על קטגוריית הלבשה תחתונה.

החברות במועדון מקנה זכות ליהנות מצבירת נקודות במקביל למבצעי הנחות. החברה רשאית לפי שיקול דעתה בלעדי שלא להעניק כפל למבצע הנחות
 
חבר מועדון אשר ברשותו כרטיס   VIPהמקנה הנחה פעילה בנוסף לכרטיס המועדון יידרש לבחור במעמד הרכישה באיזה מן הכרטיסים ברצונו לעשות שימוש באותה הרכישה.
 
במידה וחבר המועדון ניצל יותר מהנקודות המגיעות לו בשל תקלה או שיבוש במחשבי החברה, אזי החברה רשאית לדרוש מהחבר החזר כספי בערך של 1 ₪ עבור כל נקודה שנוצלה בטעות וזאת על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.
 
במידה ויינתן זיכוי או החזר כספי בגין השבת פריט שנרכש במסגרת רכישה המזכה את החבר בצבירת נקודות, יקוזזו הנקודות שניתנו לחבר המועדון בעבור אותו פריט מסך הנקודות שנצברו עד לאותה עת בחשבונו ובאם וסכום הנקודות הצבור בפועל נמוך מסכום הנקודות אותן יש לקזז הרי שסכום ההפרש/גירעון בנקודות יופחת מסכום הזיכוי או ההחזר הכספי בערך של 1 נק' שווה ל- 1 ₪.
 
לא ניתן לממש נקודות באותה העסקה בה נצברו, אלא אך ורק בעסקה נפרדת.
 
בטעינת כרטיס מתנה ו/או רכישה של אמצעי תשלום אחרים לא ייהנה החבר מהטבות מועדון, לרבות צבירת נקודות. למען הסר ספק מובהר כי טעינת כרטיס מתנה תתאפשר אך ורק במזומן או אשראי ובמלוא הסכום הנטען בכרטיס.
 
החבר יהיה זכאי לפירוט לפי בקשתו באשר ליתרת הנקודות שצבר. הרישום שבידי החברה הוא זה שיקבע באופן סופי ומוחלט את סכום הנקודות שצבר כל חבר. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום הנקודות שצבר, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או ממבצע, רשאי לפנות לשירות הלקוחות של החברה ולהעלות השגותיו. החלטת שירות הלקוחות תינתן בתוך 14 ימי עבודה ומרגע שניתנה הרי שהיא סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 

  1. החברה רשאית לקבוע מעת לעת אילו מהמוצרים ניתן לרכוש במימוש בנקודות ואילו מוצרים אינם ניתנים לרכישה באמצעות מימוש הנקודות.

.

מימוש הטבת הנקודות יתאפשר במשך שנה וחצי  (18 חודשים) בלבד מיום הרכישה המזכה האחרונה, כאשר כל רכישה מזכה נוספת באחת מחנויות המזכות של החברה ואתר האינטרנט שלה, תאריך את תוקף תקופת המימוש ב- 18 חודשים נוספים . חבר שלא יבצע רכישה מזכה במשך 18 חודשים מיום הרכישה המזכה האחרונה תימחק יתרת הנקודות שצבר ללא כל פיצוי. המחיקה תתבצע באופן אוטומטי והחברה לא תהא מחויבת להודיע לחבר מראש על המחיקה כאמור ולאחר מכן לא תשמע טענה נוספת בעניין זה.
 
חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים לפי שיקול דעת החברה, עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, הגעת קולקציות מוצרים חדשים ומבצעים אחרים, לפי שיקול דעתה של החברה והודעות על כך תימסרנה במסרונים, במיילים וכד' והחבר מאשר הסכמתו לקבל הודעות אלה.
 
לא יינתנו הטבות ו/או נקודות בדיעבד על רכישות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עסקאות שבהן לא ניתנו הטבות ו/או נקודות עקב אי הצגת כרטיס מועדון ותעודת זהות בעת הרכישה.
 
חברי המועדון ייהנו מהטבת 7% הנחת מועדון בכל רכישה בחנויות הרשת שאינן חנויות אאוטלט ממחיר מלא. בכל מקרה, לא יחולו כפל מבצעים או כפל הנחות.
 
הטבת יום הולדת – בחודש יום ההולדת תינתן הטבה או מתנה בהתאם להחלטת החברה מעת לעת למימוש חד פעמי עם הצגת תעודת זהות וכרטיס מועדון. ההטבה תהא בדרך של פריט מתנה שייקבע לפי שיקול דעת החברה או הנחה  מסכום התשלום בפועל שיבוצע במזומן ו/או בכרטיס אשראי בלבד בגין קניה בודדת שיבצע חבר המועדון בחודש בו חל יום הולדתו. ההנחה הינה בנוסף למבצעי ההנחות בחנות באותה העת.
לקוח חדש המצטרף למועדון בחודש יום ההולדת שלו, יהיה זכאי למימוש ההטבה כאמור בסעיף זה החל מהשנה העוקבת.
 
מימוש הטבת יום ההולדת יחשב כ"רכישה מזכה" כהגדרתה בתקנון זה רק באשר לסכום ששולם בפועל במזומן ו/או באשראי.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל הטבה המנויה בסעיף זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 
תנאי ביטול עסקה ושימוש בהטבות כפופות להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א 2010.
 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר הודעות SMS, דואר, דואר אלקטרוני, אתר האינטרנט, סליפ קופה ובכל דרכי התקשורת האפשריים.
שונות
 

האחריות למילוי טופס הצטרפות ועדכון הפרטים הנכונים הינה של הלקוח ולא תשמע כל טענה כלפי החברה בגין אי קבלת כרטיס מועדון או אי קבלת הטבות המועדון מחמת טעות במילוי הפרטים על גבי הטופס. הנתונים האישיים בטופס ישמשו את החברה  לצורך פנייה ללקוח ולתפעול שוטף של מועדון הלקוחות.
 
יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981, חתימת החבר על הטופס מהווה הסכמה מטעמו לקבל חומר פרסומי מהחברה באמצעות המדיה שעפ"י סומנה.
 
החברה מתחייבת לשמור על מידע מועדון הלקוחות בנאמנות כמאגר מידע רשום עפ"י חוק.
 
עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון והמחייב בין הצדדים. העתק מהתקנון ניתן לקבל במשרדי החברה.
 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, נוסחו שיהא מצוי במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה הוא יהיה הנוסח המחייב של התקנון.
 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות כולן או חלקן במסגרת מועדון הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה.
 
במעמד רכישת מוצרים לא יתאפשר לבצע שימוש בכרטיס המועדון במקביל לשימוש בכרטיסי הנחה מכל סוג שהם ככל שיש ברשות החבר לרבות כרטיסי VIP. ויובהר חברי מועדון אשר ברשותם כרטיסי הנחה (בנוסף לכרטיס החבר שלהם במועדון) יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מהכרטיסים ברצונם לעשות שימוש באותה הרכישה.
 
במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי מדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 
תקנון זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.
 
מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשרות לקוחות החברה בטלפון 03-6497001 בשעות הפעילות של שרות הלקוחות כפי שיפורסמו מעת לעת.
 
מטעמי נוחות בלבד, הרשום בתקנון זה הינו בלשן זכר. כל הנרשם בלשון זכר יש לראותו כנכון גם בלשון נקבה.
 
 
 
 
 
 

Code Profiler (Memory usage: real - 6291456, emalloc - 42002552)
Timer Id Time Avg Cnt Emalloc RealMem
cache_frontend_create 0.004579 0.002289 2 361,568 0
cache_load 0.007886 0.002629 3 1,581,240 0
magento 1.007544 1.007544 1 36,361,048 4,194,304
·  cache_frontend_create 0.000557 0.000278 2 22,976 0
·  cache_load 0.012924 0.001292 10 1,434,616 0
·  store.resolve 0.015085 0.015085 1 864,464 0
·  session_start 0.002185 0.002185 1 36,552 0
·  EVENT:customer_session_init 0.002091 0.002091 1 409,816 0
·  ·  cache_load 0.000898 0.000449 2 69,200 0
·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::_initEntityTypes 0.000509 0.000509 1 31,256 0
·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000281 0.000281 1 18,520 0
·  routers_match 0.367676 0.367676 1 14,881,720 0
·  ·  cache_load 0.005189 0.000741 7 255,832 0
·  ·  EVENT:controller_action_predispatch 0.003025 0.003025 1 206,192 0
·  ·  ·  OBSERVER:customer_visitor 0.000804 0.000804 1 43,392 0
·  ·  ·  OBSERVER:persistent_quote 0.000529 0.000529 1 16,512 0
·  ·  ·  OBSERVER:mageplaza_captcha_frontend 0.000592 0.000592 1 107,824 0
·  ·  load_area:frontend.translate 0.011601 0.011601 1 1,136,152 0
·  ·  ·  cache_load 0.004565 0.004565 1 897,080 0
·  ·  CONTROLLER_ACTION:cms_page_view 0.212745 0.212745 1 8,375,968 0
·  ·  ·  action_body 0.212731 0.212731 1 8,375,096 0
·  ·  ·  ·  cache_load 0.001614 0.000404 4 3,240 0
·  ·  ·  ·  EVENT:magento_cms_api_data_pageinterface_load_after 0.000477 0.000238 2 12,144 0
·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:legacy_model_cms_page_after_load 0.000421 0.000211 2 10,056 0
·  ·  ·  ·  EVENT:cms_page_render 0.000744 0.000744 1 23,936 0
·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:handleUpdateInstructions 0.000722 0.000722 1 22,416 0
·  ·  ·  ·  LAYOUT 0.188470 0.062823 3 7,980,304 0
·  ·  ·  ·  ·  EVENT:layout_load_before 0.007961 0.007961 1 149,952 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:Manadev\Core\Observers\AddStyles 0.000199 0.000199 1 89,440 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:nwdthemes_revslider_layout_load_before 0.007732 0.007732 1 58,952 0
·  ·  ·  ·  ·  layout_load 0.040460 0.040460 1 130,840 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_load 0.002911 0.002911 1 144 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  layout_package_update:default 0.027919 0.027919 1 111,096 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_load 0.002810 0.002810 1 536,608 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  layout_db_update: default_head_blocks 0.002708 0.002708 1 20,512 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_save 0.001747 0.001747 1 488 0
·  ·  ·  ·  ·  layout_generate_xml 0.002221 0.002221 1 13,864 0
·  ·  ·  ·  ·  layout_generate_blocks 0.137179 0.137179 1 7,669,664 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  Magento\Framework\View\Layout::Magento\Framework\View\Layout::generateElements 0.134860 0.134860 1 8,096,880 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_load 0.003238 0.003238 1 136 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  build_structure 0.009775 0.009775 1 581,608 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_save 0.002499 0.002499 1 152 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  generate_elements 0.116918 0.116918 1 7,508,784 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_load 0.003123 0.000347 9 197,280 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:core_layout_block_create_after 0.000279 0.000003 95 -28,544 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  Magento\Framework\View\Layout::Magento\Framework\View\Layout::generateElements 0.001132 0.001132 1 133,776 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_load 0.000123 0.000123 1 12,584 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  generate_elements 0.000683 0.000683 1 45,232 0
·  ·  ·  ·  ·  EVENT:layout_generate_blocks_after 0.000527 0.000527 1 15,296 0
·  LAYOUT 0.504214 0.504214 1 12,798,448 4,194,304
·  ·  layout_render 0.504204 0.504204 1 12,798,032 4,194,304
·  ·  ·  EVENT:layout_render_before 0.000178 0.000178 1 91,600 0
·  ·  ·  ·  OBSERVER:Amasty_Base::add_theme_class_name 0.000168 0.000168 1 90,104 0
·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_before 0.000240 0.000005 52 -14,504 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/page/js/require_js.phtml 0.001641 0.001641 1 35,072 0
·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_after 0.000293 0.000006 52 -14,520 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/container.phtml 0.030323 0.030323 1 88,888 0
·  ·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_before 0.000061 0.000005 12 -2,952 0
·  ·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_after 0.000063 0.000005 12 -3,144 0
·  ·  ·  ·  EVENT:core_layout_render_element 0.003513 0.000293 12 14,112 0
·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:pagecache 0.003357 0.000280 12 6,440 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/vendor/facebook/facebook-for-magento2/view/frontend/templates/pixel/head.phtml 0.010961 0.010961 1 23,232 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/app/code/Nwdthemes/Revslider/view/base/templates/head.phtml 0.011396 0.011396 1 36,296 0
·  ·  ·  EVENT:core_layout_render_element 0.019225 0.000253 76 48,992 0
·  ·  ·  ·  OBSERVER:pagecache 0.018417 0.000242 76 4,136 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/vendor/magento/module-catalog/view/base/templates/js/components.phtml 0.015236 0.015236 1 18,944 0
·  ·  ·  ·  EVENT:core_layout_render_element 0.002001 0.000250 8 6,256 0
·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:pagecache 0.001905 0.000238 8 1,240 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/vendor/magento/module-newsletter/view/frontend/templates/js/components.phtml 0.009350 0.009350 1 1,856 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/vendor/magento/module-store/view/frontend/templates/switch/languages.phtml 0.011382 0.011382 1 11,624 0
·  ·  ·  ·  cache_load 0.009967 0.009967 1 296 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/app/design/frontend/Cminds/gant/Magento_Checkout/templates/cart/minicart.phtml 0.014000 0.014000 1 76,640 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/app/design/frontend/Cminds/gant/Magento_Cms/templates/header-custom.phtml 0.316684 0.316684 1 8,832,088 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/app/design/frontend/Cminds/gant/Magento_Cms/templates/header/menu.phtml 0.313294 0.313294 1 8,768,408 0
·  ·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/app/design/frontend/Cminds/gantRTL/Custom_Menu/templates/menu.phtml 0.312150 0.312150 1 8,603,376 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000227 0.000019 12 2,592 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_load 0.009702 0.009702 1 1,144 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.007027 0.000089 79 470,856 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000175 0.000004 45 3,048 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_load 0.000407 0.000407 1 41,400 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  load_by_code 0.002474 0.001237 2 10,840 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:catalog_category_collection_add_is_active_filter 0.000108 0.000011 10 -1,672 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV:load_entity 0.209749 0.041950 5 7,439,736 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_load 0.019610 0.009805 2 913,976 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.014075 0.000009 1,526 86,344 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  load_model_attributes 0.026920 0.005384 5 296,560 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000774 0.000005 147 888 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  after_load 0.037505 0.007501 5 339,976 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV:load_collection 0.063945 0.006394 10 343,168 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  before_load 0.000349 0.000035 10 3,960 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:eav_collection_abstract_load_before 0.000077 0.000008 10 -1,672 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:catalog_category_collection_load_before 0.000062 0.000006 10 -1,672 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000050 0.000005 10 888 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  load_entities 0.029594 0.002959 10 321,056 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  load_attributes 0.032430 0.003243 10 9,208 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000292 0.000014 21 1,904 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000122 0.000006 21 2,024 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  set_orig_data 0.000223 0.000022 10 1,224 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  after_load 0.000377 0.000038 10 2,192 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:catalog_category_collection_load_after 0.000112 0.000011 10 -1,672 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  REWRITE: Magento\Catalog\Model\Category::getUrl 0.005564 0.000118 47 44,256 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/header/logo.phtml 0.000754 0.000754 1 11,824 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/sections.phtml 0.002714 0.002714 1 20,672 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/container.phtml 0.001317 0.000659 2 13,960 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/vendor/magento/module-customer/view/frontend/templates/account/authentication-popup.phtml 0.002433 0.002433 1 49,704 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/app/code/Tabibi/DataLayer/view/frontend/templates/default.phtml 0.027610 0.027610 1 1,679,728 0
·  ·  ·  ·  cache_load 0.006265 0.001566 4 102,584 0
·  cache_save 0.001980 0.001980 1 -16 0